1. ĸ
  2. b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w
  3. ĸ
  4. a o e i u u1
  5. ĸ
  6. ai ei ui ao ou iu ie u1e er
  7. ĸ
  8. an en in un u1n ang eng ing ong
  9. zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue ying yun yuan ying
  10. ĸ ĸ ĸ ĸ